Våra medlemmar på EC Södertull

Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för elevkårer på gymnasiet. Genom ekonomiskt stöd, material, utbildningar, support och ombudsperson stöttar vi elevkårernas dagliga arbete. Vi hämtar kraft ur skoltidens speciella betydelse i unga människors liv och det engagemang som finns bland elever. Vi skapar sammanhållning och gemenskap, vi sätter guldkant på vardagen och vi bidrar varje dag till en mer givande skoltid.

www.sverigeselevkarer.se

Swedish Care har lång erfarenhet av systemutveckling inom dentalbranschen i Sverige. Vi jobbar både mot den offentliga sektorn och den privata sektorn. Den största utmaningen är att följa den snabba utvecklingen inom datavärlden. De traditionella arbetsplatserna blir nu mer och mer flyttbara. En traditionell arbetsplats har nästan alltid bestått av en bildskärm, en dator, ett tangentbord och en mus. Idag kan en arbetsplats placeras var som helst och bestå av endast en pekskärm, surfplatta etc. Detta öppnar upp många möjligheter att jobba mer effektivt. Ett stort arbete är att identifiera var effektiviteten kan öka med den nya tekniken.

http://www.swedish-care.se/

Xgroup är det moderna IT konsultbolaget med en vision om att vi ska vara framtidens konsultbolag. Med en unik innovationskraft, modern företagskultur och affärsfokus utvecklar vi både medarbetare och kunder. Vi förstår våra kunders olika verksamheter och i vilken fas de befinner sig i och kan via en affärskontakt genomföra olika verksamhetsutvecklingar baserat på management, affärssystem, digitalisering och ekonomi.

www.xgroup.se

Svenska Stadskärnor är en icke vinstdrivande organisation med ett branschöverskridande nätverk som har kunskap, kompetens och erfarenheter i frågor som rör stadskärnans utveckling. Utmärkande för vår verksamhet är att allt bygger på samarbete mellan kommun, fastighetsägare, handel och övrigt näringsliv. För en gemensam satsning på stadskärnan ger ringar på vattnet.

www.svenskastadskarnor.se

EXAL AB står för frihet för företagare. Du ska kunna fokusera på din kärnverksamhet och lämna över de mest tidskrävande områdena till oss, samlat under ett och samma tak. Vi erbjuder dig kompetens inom marknad & kommunikation, rekrytering & bemanning, bokföring och redovisning samt data och it-drift. Genom dessa vitt skilda affärsområden får vi en bra förståelse för din verksamhet och hjälper dig att komma framåt, uppåt. Hälsningar från en företagare till en annan.

www.exal-group.com

Book-konsult AB. Jag arbetar som management konsult med inriktning på IT. Mina kunder är företagsledning, styrelser eller IT-ledning i större eller medelstora företag/organisationer. Jag hjälper dem med investeringsbeslut, upphandlingar, strategisk inriktning på IT, organisation samt affärsutveckling/digitalisering.

www.book-konsult.se

eAktiebok tillhandahålla en digital aktiebok och aktiedepå lösning till onoterade företag samt deras aktieägare. Du som entreprenör kan enkelt och effektivt hantera alla ägartransaktioner vid exempelvis aktieförsäljningar och emissioner samtidigt som relevanta bolagsdokument som avräkningsnotor kan skapas automatiskt i systemet. eAktiebok är även en kommunikationsplattform som kan fungera som Er IR-plattform, bolaget kan författa nyheter riktade enbart till sina aktieägare eller ge ut nyheter som nås av alla registrerade i systemet. Ni kan enkelt bjuda in era aktieägare och ge dem tillgång till relevanta bolagshandlingar men även kommunicera med dem i ett slutet forum.

www.eaktiebok.se

Forenom är ett internationellt företag grundat i Finland med kontor i Finland, Norge, Danmark och Sverige. Forenom har över 15 års erfarenhet som leverantör av boendelösningar för företag i Norden. Forenom är en del av Barona-gruppen tillsammans med 13 andra nordiska varumärken. Investeringsbolaget CapMan har gjort en betydande investering i Forenom, som är mitt i en nuvarande expansionsfas, och detta förväntas accelerera Forenoms tillväxt- och utvecklingsmöjligheter internationellt.

www.forenom.com

”Doner Kebab” is a fast food retailer that has created a healthy and nutritionally balanced approach to traditional kebabs.

We opened our first store in Berlin in 1989 and spent the next decade perfecting our policies and procedures, our unique blend of traditional spices and exclusive products, as well as refining and improving our innovative cooking processes.

Our kebabs are made from quality ingredients that are exclusive to Doner Kebab Restaurants. The great taste comes from the SECRET SAUCES that set our products apart, from our competitors.

www.germandonerkebab.com

Advokatbyrån Clemén AB
Medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 1999
Affärsjuridik
– Aktieägaravtal- Samarbetsavtal
– Avtalsrätt- Köprätt
Fastighetsrätt
– Entreprenadjuridik
– Entreprenader – Renovering
– Fuktskador – Hantverkare
Hyresrätt- och bostadsrättsjuridik
– Hyra Lokal – Hyra bostad
– Uppsägning
Fel i fastighet
– Dolda fel – Rättsliga fel – Rådighetsfel
– Överlåtelser
Allmän juridik
– Idrottsjuridik – Föreningsrätt
– Bodelning och ekonomisk familjerätt
– Processer och skiljeförfaranden

PASPA Holding AB/Felpudorent S.L.

Ägare; Peter Havéus

Coompanion Människor har i alla tider löst gemensamma problem tillsammans. Vi gör det fortfarande och det kallas kooperation. Coompanion är experter på Kooperativt företagande, alltså när vi äger, driver och utvecklar tillsammans på riktigt.
Verksamheten består av rådgivning, information och utbildning till grupper som vill starta kooperativa företag. Vi samarbetar också med kommuner, myndigheter och region i det skånska hållbarhetsarbetet.
Företag som jobbar på ett Kooperativt sätt skapar ökat engagemang genom ett delat demokratiskt ägande, mer jämställda företag, god riskspridning samt gemensam utveckling då vinsterna går tillbaka till medlemmarna.

www.skane.coompanion.se

Vi skapar och förverkligar lönsamma bostads- och stadsutvecklingsprojekt i partnerskap.

 Jeppsson+Samuelsson Projektutveckling är ett fristående projektutvecklingsbolag med bred och lång erfarenhet och med fokus inom stads- och bostadsutveckling. Inom bolaget finns lång och bred erfarenhet av bygg- och fastighetsbranschen i Öresundsregionen, något som borgar för djup lokalkunskap och starkt regionalt engagemang.

www.jsprojektutveckling.se

Centrum för Publikt Entreprenörskap är ett resurscentrum för personer och organisationer som har en samhällsutvecklande idé. Vi stöttar samhällsentreprenöriella initiativ i hela Skåne genom att erbjuda mentorskap och rådgivning kring finansiering, organisering, social mobilisering, kommunikation och tillgång till våra sektorsövergripande nätverk. Alla våra tjänster är kostnadsfria. Dessutom samarbetar vi med bland andra Malmö Högskola och Glokala Folkhögskolan med att skapa och sprida kunskap om samhällsentreprenörskapets betydelse

www.publiktentreprenorskap.se

THE ENVIDA WAY MED ANDRA ORD

Vi som är Envida vet att förmågan till kontinuerlig förändring och utveckling är en nyckel till framgång för alla organisationer. – Synsätt, konsumtionsmönster, teknik förändras ständigt och arbetet med att anpassa sig, och helst förekomma, måste ständigt pågå.
Vi arbetar dagligen med förändringar av processer, rutiner, organisation och teknik, oftast i kombination. För oss är det första steget mot ett framgångsrikt förändringsarbete att etablera tydliga mål, veta sitt nuläge och skapa förutsättningar för att styra förändringen.

www.envida.projectexcellence.nu

CANEA är ett bolag som är under stark och stabil organisk tillväxt. Vi erbjuder marknaden och vår stora kundbas en tjänste- och produktportfölj inom Management Consulting, Utbildning och IT. Vi verkar över hela Sverige inom områdena Strategi, Organisation & Effektivisering, Projektledning och Ledningssystem men även med en global närvaro i över 20 länder via våra affärspartners. Du hittar mer information om oss på

www.canea.se

Erbjuder rådgivning inom verksamhetsutveckling
kvalitet-miljö-arbetsmiljö

Vi är det lilla konsultbolaget med det stora nätverket. Med just dessa samordnade resurser kan vi erbjuda de lämpligaste lösningarna till företag och organisationer som anser att ledningssystem är effektiva verktyg för dess arbetssätt och verksamhetsutveckling. Vi är specialiserade i att förmedla hur kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledning bör tillämpas i företag och organisationer. med hjälp av ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 standarderna.

JJW Arkitekter är ett danskt arkitektkontor med omkring 90 arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och byggnadsingenjörer. Vi jobbar inom alla faser ifrån strategisk rådgivning och byggherrerådgivning till arkitektrådgivning och generalkonsultuppdrag.
Vi har en omfattande erfarenhet med utveckling av skol- och inlärningsmiljöer och stor kännedom inom organisationsutveckling och inredning av kontorsmiljöer. Vidare jobbar vi med alla typer av bostäder, härunder äldreboenden och demensvänliga vårdhem.

Trinovo Consulting är ett managementkonsultbolag med inriktning på strategisk affärs- och verksamhetsutveckling, IT management samt affärsdrivet genomförande. Vi är ett tjugotal konsulter och har ett tydligt och pragmatiskt förhållningssätt som utgår från uppdragsgivarens specifika förutsättningar. Vi levererar konkreta och effektiva lösningar.

Nordicstation är ett IT-konsultbolag specialiserade på systemutveckling av kundspecifika lösningar inom webbapplikationer och Business Intelligence. Hos oss arbetar arkitekter, fullstack utvecklare, specialister, projektledare, testledare och testare tillsammans i team.
Våra verksamhetskonsulter har gedigen erfarenhet av projektledning inom compliance och förändringsarbete för bank och finans.

www.nordicstation.com/

Vi på Kareli är specialiserade på rekrytering och konsultlösningar inom Ekonomi & Marknad i Öresundsregionen. Bolaget växte fram eftersom vi såg en möjlighet att använda vår samlade branscherfarenhet och vårt stora kontaktnät för att skapa en snabbare, tryggare och personligare verksamhet.

Rekrytering. Second opinion. Utveckling.

Insikta är experter inom rekrytering, second opinion och teamutveckling. Vår styrka är att agera lyhört, målinriktat och professionellt med långsiktiga resultat. Vi rekryterar och utvecklar främst affärsdrivna chefer och specialister enligt en effektiv kompetensbaserad process som kvalitetssäkras med hjälp av olika verktyg.
Läs gärna mer på www.insikta.se

Progress är en PR-byrå inriktad mot strategisk kommunikation och Public Affairs med kontor i Stockholm och Malmö. Vi har mångårig erfarenhet av medierelationer, kommunikation, politik, krishantering och PR och kan erbjuda en stor bredd i våra tjänster. Samtidigt har vi den lilla byråns engagemang och flexibilitet.

Välkommen till oss!

//progresspr.se/